Androrra september 2013 31/08—05/09/13

Starta bildspal
Erebia melas Besök i den alpina trädgården 1875 m över havet-
1 Erebia melas Besök i den alpina trädgården 1875 m över havet-
Gräsfjäril Erebia melas Erebia melas ingår i släktet Erebia, och familjen praktfjärilar
2 Gräsfjäril Erebia melas Erebia melas ingår i släktet Erebia, och familjen praktfjärilar
Besök i den alpima trädgården 1875 m öh
3 Besök i den alpima trädgården 1875 m öh
Gräsfjäril (Erebia melas)
4 Gräsfjäril (Erebia melas)
Erebia melas
5 Erebia melas
Sexfläckig bastardsvärmare (Zygaena filipendulae) Allmän bastardsvärmare har metalliskt blåsvart framvinge med sex röda fläckar, vilket skiljer den från alla andra bastardsvärmare. I Sverige är arten utbredd…
6 Sexfläckig bastardsvärmare (Zygaena filipendulae) Allmän bastardsvärmare har metalliskt blåsvart framvinge med sex röda fläckar,
vilket skiljer den från alla andra bastardsvärmare. I Sverige är arten utbredd främst i Götaland och södra Svealand.
Allmän bastardsvärmare förekommer i Danmark, Norge och södra Finland. Utbredningen sträcker sig över större delen av Europa och omfattar vidare delar av Nordafrika, Syrien, Kaukasus och nordliga Iran.
Lever på öppna blomrika ängs- och hagmarker, vägrenar och skogskanter. Larven lever främst på käringtand Lotus cornicularius, undantagsvis på andra ärtväxter. Arten gynnas särskilt då en lämplig gräsmark undantas från skötsel som slåtter och bete under flera vegetationsperioder och kräver att värdväxten förekommer rikligt på flera närliggande lokaler.
Fjärilen flyger i juli och den övervintrar som larv. Larven övervintrar som liten och förpuppningen sker i en kokong som sitter några på decimeters höjd exponerat i vegetationen i mitten på juni. Många bastardsvärmare kan övervintra flera gånger i larvstadiet vilket sannolikt även gäller allmän bastardsvärmare.
Arten har drabbats hårt av övergödning och ogräsbekämpning på odlingsmark, dels för att näringsväxten minskat i landskapet, dels troligen för att mikroklimatet på tidigare torrängar försämrats p.g.a. den högvuxna, gödslade vegetationen. Arten är känslig för intensivt bete och tidig slåtter slår sannolikt ut vuxna larver. Speciellt vid slåtter och ensilering i plast kring midsommar drabbas pupporna som då sitter fastspunna på grässtrån och växtstjälkar. Slåtter av
gräsmarker och vägkanter med moderna slåtterkrossar som mal sönder vegetationen kan slå ut lokala populationer. Såväl hårt bete som igenväxning medför att värdväxterna minskar eller
skuggas ut, vilket leder till att arten missgynnas. Livskraftiga populationer av allmän bastardsvärmare är beroende av relativt vidsträckta ängsmarksarealer och kantzoner mot åkermark och skog där värdväxten förekommer rikligt.
Vitfläckig guldvinge hane (Lycaena virgaureae)(Lycaena virgaureae)
7 Vitfläckig guldvinge hane (Lycaena virgaureae)(Lycaena virgaureae)
Nära målet för dagen
8 Nära målet för dagen
Strid bäck 1703 möh nära målet.
9 Strid bäck 1703 möh nära målet.
Äkta stormhatt (Aconitum napellus) En art i familjen ranunkelväxter. Artnamnet napellus är diminutiv av grekiskans nape (rova) och betyder 'liten rova', vilket syftar på rotens form.…
10 Äkta stormhatt (Aconitum napellus) En art i familjen ranunkelväxter. Artnamnet napellus är diminutiv av grekiskans nape (rova) och betyder 'liten rova', vilket syftar på rotens form. Ursprungligen kommer arten från Väst- och Centraleuropa. Den är sällsynt förvildad i södra Sverige och återfinns då på fuktig, näringsrik mark, exempelvis bäckraviner, lövskogssluttningar, vägrenar och ödetorp. Äkta stormhatt är, som sina släktingar i Aconitum, mycket giftig, särskilt dess rot innehåller stora mängder av alkaloiden akonitin som är ett förlamande nervgift. Stormhatt har använts som medicinalväxt, främst i salvor på ytliga skador men även invärtes, på grund av akonitinets bedövande och därmed smärtstillande verkan, men på grund av dess starka giftighet har all sådan användning upphört. Giftet har även använts för avrättning och mord, bland annat skall stormhatt ha ingått i det gift Medea gav till Theseus. Det finns inget känt botemedel mot stormhattsförgiftning, enda möjligheten är att hålla hjärta och lungor igång på konstgjord väg tills giftet försvunnit ur kroppen