Utflykt till Rockelstad slott

Utflykt 9 oktober 2015
till Rockelstad,
ett nationalromantiskt
nyrenässansslott vid
Rockelstaviken av Båven.
Rockelstad slottsentré  Rockelsta är ett nationalromantiskt nyrenässansslott, beläget vid Rockelstaviken av Båven i Hyltinge socken, i centrala Södermanland. Till slottsanläggningen hör även fyra flyglar från 1700-talet och en park. Slottet och flyglarna har en museal interiör och bevarade inventarier från tidigare generationers ägare. På godset bedrivs förutom skogs- och jordbruk även konferensverksamhet och uthyrning av festlokaler för bröllop. I Stallanläggningen på Rockelsta anordnas kurser och utbildningar i ridning. Godset är i privat ägo inom familjen von Post (Wikipedia). Rockelstad slottsport  Entrén till Rockelstad slott Rockelstad slott  Gårdssidan domineras av de bastanta runda tornen med kopparklädda kupoler och små kastell under spirorna.  På fasadens mitt sitter ett karnap som kröner den valvbågade stora porten, och övervåningens fönster pryds av blindgavlar som bryter taklinjen. Det hela ger ett genomarbetat, om än naivt, intryck, och den stilhistoriskt bevandrade kan genast placera byggtiden till omkring 1890. Men vid en närmare granskning finner man att husets mittparti är något förskjutet åt höger, en asymmetri som röjer att här är fråga om ett långt äldre hus. Huvudbyggnaden hade byggts redan 1642, men anläggningen blev inte färdig förrän strax efter 1700. (Rockelstads hemsida). 1000-åriga asken Ygdrasil  På Rockelstad står som vårdträd vid slottets östra sida den jättelika asken Yggdrasil. Namnet har lånats från vikingarnas mytologi, där Yggdrasil var världsträdet, som bar upp universum, och vid vars rot nornorna vävde människornas livsöden. Trädet är omkring ett tusen år gammalt, och kan alltså ha varit ett sly redan på vikingatiden. Det mäter nästan sju meter i omkrets i brösthöjd och har tre kronor (www. rockelstad.se).
Vårdträdet Ygdrasil  1000-årig asken Ygdrasil Rockelstad slott  Fredrik von Post visar slottet. Den stora hallen färdigställdes 1903. Den är Ivar Tengboms examensarbete och utgör ett gott exempel på stilen vasarenässans. Rummet vill ge intryck av romerskt atrium, det nav kring vilket övriga rum kretsar. Taket är upphöjt och övervåningen har tre väldiga valvbågade fönster mot sjön, som ska släppa in himmelsljuset. Dekorationen är i gripsholmsstil, undervåningen har höga paneler i furu som smyckats med blindbågar och pilastrar, som betsats rödbruna och prytts med målad dekor i blekgrönt, ockra och svart (Rockelstads hemsida). Rockelstad slott  Birgitta och Björnen i slottshallen. Rockelstad slottsmatsal  Slottsmatsalens främsta kännetecken är kanske dess ringa storlek. Detta rum var matsal också i det gamla 1600-talshuset, som var ett bostadshus utan representativa balsalar. Rummets tak är det ursprungliga trätaket med breda, kilsågade brädor, som på 1660-talet målats med sina fantastiska ornament. Detta manér att dekorera tak kallas grisaille, alltså gråmåleri, och tjänade till att efterlikna stuckatur (Rockelstads hemsida).
Rockelstad slott  Bostdshus vid Rockelstad slott